پروژه تهران دیباجی

پروژه تهران دیباجی شمالی کریل دور دستگاه هوا ساز روی بام و گلاهک دودکش ها